Witamy

 

 

REGULAMIN  SPRZEDAŻY

 

 

1)      Strony umowy sprzedaży:

 

a)      Pracownia Projektowa KONAR z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łowców 1.

b)      Dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.

 

2)      Przedmiot zamówienia:

 

Pracownia Projektowa KONAR dostarcza kupującemu projekt obiektu budowlanego w zakresie wskazanym w karcie katalogowej projektu w celu jednostkowej realizacji na wskazanej przez Kupującego działce na terenie Polski.

 

3)      Zasady zamawiania projektów.

 

a)      Zamówienie zostanie zrealizowane drogą wysyłkową (przesyłka kurierska) lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie firmy Pracownia Projektowa KONAR w terminie uzgodnionym i potwierdzonym po przyjęciu zamówienia (standardowy termin wynosi 7 dni roboczych).

 

b)      Przyjęcie zamówienia i przekazanie do realizacji wymaga podania przez zamawiającego:

- imienia i nazwiska lub nazwy firmy zamawiającej (inwestora)

- pełnego adresu siedziby zamawiającego

- pełnego adresu realizacji inwestycji (wraz z numerem działki)

- pełnego adresu, na jaki ma zostać przesłany projekt

- danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury vat

- kontaktowego numeru telefonu do zamawiającego

 

Dane gromadzone przez Pracownie Projektową KONAR podczas zamawiania projektu są wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia. Informacje podawane przez Kupującego nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są udostępniane innym firmą i osobą nie biorącym udziału w procesie sprzedaży i wysyłki projektu. Dane podlegają warunkom bezpieczeństwa określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

4)      Sposoby zamawiania projektu.

 

Zamówienie można składać poprzez jeden z wybranych sposobów:

a)      Telefonicznie pod numerem 058 741 84 29

b)      Faxem pod numerem 058 732 71 53

c)      Emailem na adres pracownia@konar.eu

d)      Formularzem zamówieniowym przedstawionym na stronie www.konar.eu

 

Zamawiając projekt należy podać jego nazwę.

Zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika Pracowni Projektowej KONAR w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego wpłynięcia. Wyłącznie potwierdzone zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

 

5)      Opłata za projekt.

 

Koszt projektu przedstawiony został w karcie katalogowej projektu na stronie www.konar.eu. Opłatę za projekt dokonać należy na podstawie faktury pro-forma. Faktura pro-forma przesłana zostanie w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Opłatę za transakcję kupna-sprzedaży projektu dokonać można wyłącznie przelewem na konto pracowni Projektowej KONAR podane na fakturze pro-forma.

Projekt przesłany zostanie do zamawiającego po potwierdzeniu opłacenia faktury pro-forma przez Kupującego. Do projektu załączona zostanie faktura vat.

 

6)      Zawartość zamawianego projektu.

 

Szczegółowa zawartość projektu typowego oferowanego przez Pracownię Projektową KONAR przedstawiona jest w karcie katalogowej projektu.

Projekty dostarczane są do Kupującego w pięciu autoryzowanych kopiach.

Wszystkie oferowane projekty są autorskimi opracowaniami zespołu Pracowni Projektowej KONAR.

Projekty autoryzowane są przez projektantów oraz projektantów sprawdzających posiadających stosowne uprawnienia oraz aktualną przynależność do izby zawodowej. Do projektu dołączone są poświadczone kopie uprawnień zawodowych oraz poświadczenie przynależności do izby zawodowej i posiadania wynikającego z niej ubezpieczenia.

 

7)      Karty katalogowe projektów.

 

Materiały przedstawione na stronie www.konar.eu mają wyłącznie charakter reklamowy i nie mogą być wykorzystywane bez zgody i wiedzy Pracowni Projektowej KONAR.

Pracownia Projektowa KONAR zastrzega sobie prawo do wnoszenia korekt i udoskonaleń do projektów w stosunku do materiałów prezentowanych w ich kartach katalogowych.

Pracownia Projektowa KONAR zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów z oferty bez podania przyczyny. Pracownia Projektowa KONAR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 

8)      Zmiany do projektu.

 

a)      Na życzenie zamawiającego pracownia Projektowa KONAR po zapoznaniu się z proponowanym zakresem zmian wydaje bezpłatną, pisemną zgodę autora projektu na zmiany. Zmian dokonywać może wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.

 

b)      Na życzenie zamawiającego pracownia Projektowa KONAR po zapoznaniu się z proponowanym zakresem zmian przygotuje pisemną ofertę na wykonanie projektu zamiennego dla zakupionego projektu uwzględniającego zmiany proponowane przez Kupującego.

 

9)      Zasady adaptacji projektów.

 

Projekt oferowany przez pracownie projektową KONAR jest projektem gotowym i kompletnym w zakresie przedstawionym w karcie katalogowej projektu.

Projekt stanowi składową dokumentacji pozwalającej na ubieganie się o pozwolenie na budowę po uzupełnieniu o:

a)      Analizę zgodności z warunkami zabudowy lub wypisem z miejscowego planu.

b)      Projekt Zagospodarowania Terenu

d)      Warunki gestorów sieci (prąd, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)

e)      Projekty instalacji elektrycznych (o ile nie został on wskazany w karcie katalogowej)

f)        Projekty instalacji sanitarnych (o ile nie został on wskazany w karcie katalogowej)

g)      Uzgodnienia z rzeczoznawcami (BHP, p.poż, sanitarny)

h)      Uzgodnienia i decyzje administracyjne wynikające z funkcji i położenia obiektu.

Szczegółowe wytyczne dla adaptacji wskazano w załaczniku:

 

KONAR wytyczne dla adaptacji projektu.pdf

 

10)  Zasady zwrotu projektu.

 

a)      Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od zakupu w terminie do 10 dni od daty otrzymania przesyłki zawierającej zamówioną dokumentację projektową.

 

b)      Odstąpienie od zakupu następuje z chwilą dostarczenia przez Kupującego na adres Pracowni Projektowej KONAR pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Kupującego, wraz z otrzymaną dokumentacją projektową.

 

c)      Zwracany projekt należy bezpiecznie spakowany wraz z kopią faktury vat oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zakupu przesłać wyłącznie na swój koszt na adres:

Pracownia Projektowa KONAR

ul. Łowców 1

80-126 Gdańsk

 

d)      Pracownia Projektowa KONAER wystawi fakturę korygującą o należność wskazanej na pierwotnej fakturze vat i dokona przelewem na wskazany przez kupującego rachunek bankowy w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu.

 

e)      Każdy zwrot należy zgłaszać telefonicznie do Pracowni Projektowej KONAR

 

11)  Akceptacja regulaminu

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Pracownia Projektowa KONAR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Wysłanie zamówienia na zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu sprzedaży.